මේ දිනවල සවස්යාමයේ මිණිපේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ඇතැම් ප්‍රදේශවලට අකුණු හා ගිගිරුම් සහිත දැඩි වර්ෂාපතනයක් පවතින අතර ඒ හේතුවෙන් වී අස්වනු නෙලීමේ කටයුතුවලට බාධා ඇතිවන බවත් වාර්තා වේ.

101148108rainy day 690x435 c

News & Events

Scroll To Top